Realitná kancelária

Formulár pre zaradenie nehnuteľnosti do našej databázy

Máte na predaj/prenájom nehnuteľnosť? Ponúknite nám ju. Ušetríme Váš čas a peniaze vynaložené na inzerciu. Nájdeme klienta pre Vašu nehnuteľnosť čí už v našej databáze, alebo v spolupráci s inými realitnými kanceláriami...

Meno Priezvisko:(*)
Prosím, zadajte svoje celé meno.

E-mail:(*)
Nesprávne zadanie.

Telefón:
Neplatný Vstup

Transakcia:(*)
Prosim vyberte jednu z mozností

Nehnueľnosť:(*)
Prosím vyberte jednu z možností

Lokalita:

Ulica:

Popis nehnuteľnosti
(počet izieb, výmera bytu/RD/kancelárií, nadzemné podlažie, výtah, forma vlastníctva OV,DR, konštrukcia – tehla, panel.., loggia/balkón, strucný popis nehnutelnosti, v prípade rekonštrukcie - popis a iné)

Popis nehnuteľnosti:
Invalid Input

Fotografie:
Invalid Input

  

Informácie poskytované dotknutej osobe v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie)

Odoslaním tohto kontaktného formulára dávam svoj výslovný súhlas, aby spoločnosť 4people real plus, s.r.o., so sídlom: Riazanská ul. 83, 831 03 Bratislava, prevádzka kancelárie: Račianska 62 C, 831 02 Bratislava, IČO: 44 397 054, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 54725/B (ďalej len „Spoločnosť“) spracúvala moje osobné údaje (v rozsahu osobných údajov uvedených v tomto kontaktnom formulári) za účelom uzatvorenia zmluvy o sprostredkovaní kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností, jej zmeny alebo ukončenia. Odoslaním tohto formulára zároveň potvrdzujem, že som bol ako dotknutá osoba informovaný o nasledovných skutočnostiach podľa Článku 13 Nariadenia:

 1. Spoločnosť získava a spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom nižšie v tomto formulári na účely uzavretia a plnenia zmluvy o sprostredkovaní kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností, jej zmeny alebo ukončenia.
 2. Identifikačné údaje Spoločnosti: 4people real plus, s.r.o., so sídlom: Riazanská 83, 831 03 Bratislava, prevádzka: Račianska 62 C, 831 02 Bratislava, IČO: 44 397 054, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 54725/B, kontaktný telefonický údaj Spoločnosti: +421 903 418 572
 3. Účel spracúvania osobných údajov je špecifikovaný v bode 1 vyššie.
 4. Doba uchovávania osobných údajov je desať (10) rokov od dátumu uzavretia zmluvy o sprostredkovaní kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností, jej zmeny alebo ukončenia.
 5. Ako dotknutá osoba máte právo:
  (i)  požadovať od Spoločnosti prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,
  (ii) na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,
  (iii) na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,
  (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,
  (v) namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia, a
  (vi) na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,
 6. Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia.
 7. Získavanie osobných údajov na účely podľa bodu 1 je pri uzatváraní zmluvy o prevode nehnuteľnosti zákonnou požiadavkou vyplývajúcou z Katastrálneho zákona a v prípade uzatvárania nájomnej zmluvy a zmluvy o sprostredkovaní kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností, jej zmeny alebo ukončenia obchodnou požiadavkou Spoločnosti, resp. Vašej budúcej zmluvnej strany. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné zmluvu o prevode nehnuteľnosti, nájomnú zmluvu, resp. zmluvu o sprostredkovaní kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností platne uzatvoriť.

Prihlásenie.

Prečo sa registrovať a vytvoriť si vlastný účet?

 1. Budete pravidelne informovaný o našich ponukách,
 2. Cez svoje prihlásenie si budete môcť spravovať svoje nehnuteľnosti.